Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Свилоза АД-Свищов
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-06-2017 14:11:44
  Свилоза АД-Свищов представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2017г. от 11:00 часа в СВИЩОВ 5250, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, при следния дневен ред:

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 115, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СВИЛОЗА” АД , ГР. СВИЩОВ Съветът на директорите на «СВИЛОЗА» АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2017 г. в 11.00 часа в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на «Свилоцел» ЕАД, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД АД за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите «СВИЛОЗА» АД за 2016 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 7. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение: реализираната през 2016 г. загуба на дружеството в размер на 523 955,38 лв. да бъде покрита в същия размер от неразпределената печалба от предходни години. 8. Изслушване на отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2016 г. 9. Изслушване на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г. 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния отчет на дружеството за 2017 г. съгласно представената препоръка на одитния комитет. Допълнително предложение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно допълнително предложение за решение на акционера А.Р.У.С Холдинг АД, а именно: Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199 11. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава н
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Септември 2017 Следващ месец
25 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 27-09-2017