Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
12-06-2017 18:14:16
  С настоящото ИКПД уведомява обществеността за следното: във връзка с амортизационно плащане в размер на EUR 125 000 и лихвено плащане на стойност EUR 33 299 по облигационна емисия, издадена от Дружеството с ISIN код BG2100019079, дължими към 14.05.2017 г. на облигационерите, придобили ценни книжа от емисията към дата 10.05.2017 г., Дружеството е извършило плащането на амортизацията и лихвата по главницата към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и амортизационни плащания по облигационния заем на Дружеството.
Прикачени файлове:
Уведомление във връзка с лихвено и амортизационно плащане