Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София
Друга нерегулирана информация 12-06-2017 17:18:53
  Уведомяваме Ви,че във връзка с проведеното на 08.06.2017г.редовно годишно общо събрание на акционерите на Чайкафарма висококачествените лекарства ВЛ АД бяха взети следните решения: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год., както следва: нетната печалба за 2016 год. е в размер на на 8 585 166.63 лева /осем милиона петстотин осемдесет и пет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и три ст./ Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 8 585 166.63 лева /осем милиона петстотин осемдесет и пет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и три ст./. Да се задели 10 % за задължителен резерв, представляващ 858 516,66 лева /осемстотин петдесет и осем хиляди петстотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест ст./ Сумата в размер на 26 649,97 лева /двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и деветдесет и седем ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да се увеличи капитала на дружеството с остатъка от печалбата в размер на 7 700 000 лв./ седем милиона и седемстотин хиляди лева/.; Съотношението, при което акционерите ще имат право да запишат акции при увеличение на капитала ще бъде следното: за всяка една притежавана акция - 0,136042 нови акции. Изчисляването се извършва съгласно стандартния математически принцип на закръгление към цяла акция. Съгласно чл. 115в. от ЗППЦК правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. На това основание след изтичане на 14-дневния срок от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание (08.06.2017), Чайкафарма ВЛ ще изиска издаване от Централен депозитар на извлечение удостоверяващо кръга на акционерите имащи право да получат дивидент, въз основа на което дружеството ще изчисли и разпредели акциите. След като увеличението на капитала бъде отразено от Централен депозитар, в 7 дневен срок дружеството ще пристъпи към вписване на увеличението на капитала и по партидата си в Търговския регистър на Агенция по вписванията. В 7 дневен срок от вписването на увеличението на капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията, дружеството е длъжно да уведоми Комисия по финансов надзор за вписаното обстоятелство в Търговския регистър. След уведомяването КФН също вписва това обстоятелство и издава на дружеството удостоверение.