Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Унифарм АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 19-05-2017 16:43:44
  Унифарм АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 21-06-2017 г. от11:00 часа в 1797 на адрес гр. София, ул. „Трайко Станоев" №3 при следния дневен ред:

Управителният съвет, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на „УНИФАРМ" АД, което ще се проведе на 21.06.2017 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Трайко Станоев" № 3, а при липса на кворум на тази дата- на 05.07.2017 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред: 1 . Приемане на Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. 3. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие. 4. Приемане на Доклад на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. 5. Приемане на решение за приемане на Доклад на независимия Одитен комитет за дейността му през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на независимия Одитен комитет за дейността му през 2016 г. 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 год., а именно: печалбата за 2016 год. в размер на 282 806.19 лева /двеста осемдесет и две хиляди осемстотин и шест лева и деветнадесет стотинки /, след заделяне на 10 % /десет процента/ законов резерв – 28 280 лева /двадесет и осем хиляди двеста и осемдесет лева/, да се разпредели както следва: 240 000 лева /двеста и четиридесет хиляди лева/ - за дивидент на акционерите - 0,04 / нула цяло нула четири/ лева за 1 /един/ брой акция; Остатъкът от печалбата в размер на 14 526,19 лева /четиринадесет хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветнадесет стотинки/ да бъде отнесен за допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния посредник, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще получат дивидента си от клоновете на банка „ДСК“ ЕАД в страната./ 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2016 г. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им пре
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Юли 2018 Следващ месец
19 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 22-07-2018