Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 21-04-2017 11:00:40
  Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-05-2017 г. от10:00 часа в София - 1113 на адрес гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2016 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; 4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.; 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2016 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.; 8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2016 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 487 011.97 лв., или 0.0737971 лв. брутен дивидент на акция; 9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение - ОС избира "АФА" ООД, ЕИК: 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Оборище № 38, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; 10. Преизбиране на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение – ОС преизбира Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Николай Сергеевич Драгомирецки и Ирена Йорданова Даскалова за нов тригодишен мандат; 11 . Одобряване на Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение – ОС одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел;
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 

Предишен месец Юни 2018 Следващ месец
125 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 24-06-2018