Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Момина крепост АД-Велико Търново
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 21-04-2017 10:12:47
  Момина крепост АД-Велико Търново представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 22-05-2017 г. от11:00 часа в 5000 на адрес Велико Търново, Магистрална 23 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. Предложение за решение: ОСА приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година. Предложение за решение: ОСА одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. 5. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Предложение за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. 6. Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2016 г. Предложение за решение : ОСА приема предложението на Съвета на директорите. за разпределяне на печалбата на дружеството реализирана през 2016 г. а именно: 166 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акцонерите. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред. 9. Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г. Предложение за решение: ОСА приема доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Момина крепост“ АД за 2016 г. 10. Определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. Предложение за решение: ОСА предлага размерът на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да е 1000 лева. 11. Избор на одитен комитет. Предложение за решение: ОСА избира Одитен комитет на „Момина крепост“ АД в състав от трима души, както следва: Цветелина Димитрова Станимирова, Михаела Александрова Толина и Савина Валентинова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107, ал 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит. Общото събрание определя 3 годишен мандат на Одитния комитет на дружеството. 12. Приемане на статут на одитния комтет. Предложение за решение: ОСА одобрява статута на Одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности в съответствие с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит. 13. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Минко Иванов Минков. 14. Избор на нов член на съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА избира Борис Анчев Борисов за член на Съвета на директорите на дружеството. 15. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 

Предишен месец Юни 2018 Следващ месец
125 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 24-06-2018