Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Друга нерегулирана информация 20-04-2017 16:19:38
  На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, обръщаме внимание на всички акционери на „Софарма“ АД, че свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на 24.04.2017 година от 11:00 часа ще се проведе в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, етаж 3. Регистрацията започва от 9:30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител. С оглед техническото обезпечаване на Общото събрание на акционерите, копия от всички пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант на адрес mdnedkova@sopharma.bg най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 21 април, 2017 г.
Прикачени файлове:
Извънредно Общо събрание на акционерите на 24.04.2017 година от 11:00 часа