Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Софарма АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-03-2017 16:24:13
  Софарма АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24-04-2017г. от 11:00 часа в 1113, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.3, при следния дневен ред:

1. Одобряване на Мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД; Предложение за решение: Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за сделки, попадащи в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, по които страна е публичното дружество „СОФАРМА“ АД. 2. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗППЦК съгласно Раздел Първи на Мотивирания доклад за предоставяне от страна на „СОФАРМА“ АД на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на дружеството недвижим имот и особен залог на машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за предоставяне на обезпечение под формата на ипотека върху собствен на „СОФАРМА“ АД недвижим имот и особен залог върху собствени на дружеството машини и съоръжения, за обезпечаване вземанията на финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ по договор за инвестиционен кредит с дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Първи на Мотивирания доклад. 3. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Втори на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Райфайзенбанк/България“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Втори на Мотивирания доклад. 4. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т. 2 от ЗППЦК съгласно Раздел Трети на Мотивирания доклад за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за оборотен кредит между финансова институция /Банка „ДСК“/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпването на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник по договор за оборотен кредит между финансова институция /“Банка ДСК“ ЕАД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, съгласно условията и параметрите, посочени в Раздел Трети на Мотивирания доклад. 5. Овластяване Съвета на директорите относно сключването на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК съгласно Раздел Четвърти на Мотивирания доклад за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД/ и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД като кредитополучател; Предложение за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка за встъпване на „СОФАРМА“ АД като съдлъжник при условията на солидарност по договор за инвестиционен кредит между финансова институция /Банка „Сосиете Женерал Експре
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018