Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТК-ХОЛД АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
15-03-2017 13:35:27
  На 14.03.2017 г. „ТК-Холд“ АД прехвърли участието си в ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД, ЕИК 203066057, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 81-83, като продаде 15 750 /петнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ броя безналични поименни акции от капитала на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД с номинална стойност от 100 /сто/ лева за една акция, представляващи относителен дял от 15% /петнадесет на сто/ от капитала на застрахователя и от правата на глас. Акциите са прехвърлени на досегашния акционер „БЕНТ ОИЛ” АД, с ЕИК 200852966, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1404, район Триадица, бул. „България” № 49, ет. 1 при цена 100 /сто/ лева за 1 /една/ акция.
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018