Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Астера I ЕАД-Варна
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Относно: Информация за финансови инструменти
14-03-2017 12:58:37
  Уведомление по реда на чл.33 ал.1 т.3, във връзка с Приложение № 9 т.1.34 от Наредба №2 на КФН: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 13.03.2017 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 55 800/петдесет и пет хиляди и осемстотин/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S.