Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Информация за финансови инструменти
10-01-2017 17:26:55
  В изпълнение на задължението ни по чл. 100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови иструменти и във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме за следното: На 23 декември 2016г. в гр. Лондон се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN: XS0271812447 в oстатъчен размер от € 18,659,000 с купон 8,375% и падеж през 2017 година, емитирани от „Петрол“ АД на 24.06.2006г., и регистрирани в международните клирингови институции Euroclear и Clearstream LU („Еврооблигациите“). Общото събрание на облигационерите взе решение да одобри и приеме предложените от „Петрол“ АД промени в условията на Еврооблигациите, както следва: (i) промяна на падежа на Еврооблигациите от 26 януари 2017г. на 26 януари 2022г.; (ii) промяна на лихвения процент, дължим до 26 януари всяка година, както следва: (1) в периода от 26.01.2017г. (включително) до 26.01.2018г. - лихва в размер на 5,5% годишно; (2) в периода от 26.01.2018г. (включително) до 26.01.2019г. – лихва в размер на 6% годишно; (3) в периода от 26.01.2019г. (включително) до 26.01.2020г. – лихва в размер на 6,5% годишно; (4) в периода от 26.01.2020г. (включително) до 26.01.2021г. – лихва в размер на 7,5% годишно; (5) от 26.01.2021г. (включително) – лихва в размер на 8% годишно; (iii) заместване на „Нафтекс Петрол“ ЕООД от „Елит Петрол – Ловеч“ АД като гарант по емисията гарантирани еврооблигации; (iv) заличаване на особения залог върху вземания, предоставен от „Петрол“ АД в полза на довереника по облигационната емисия („The Bank of New York Mellon“) чрез договор за учредяване на особен залог от 26.10.2006г.; (v) освобождаване на емитента „Петрол“ АД от задължението за обратно изкупуване на Еврооблигациите по искане на облигационерите, при настъпване на предвидените за това условия; (vi) освобождаване от отговорност за всяко неизпълнение на задължение по Еврооблигациите, което е възникнало или може да възникне в срок до 12 календарни месеца преди или след датата на приемане на решението на общото събрание на облигационерите, с изключение на неизпълнение на задължение за плащане от страна на „Петрол“ АД или гаранта „Елит Петрол – Ловеч“ АД по емисията гарантирани Еврооблигации. В изпълнение на горепосочените решения на общото събрание на облигационерите е сключено трето допълнително споразумение към Договора с довереника на облигационерите (Third Supplemental Trust Deed), който се урежда от английското законодателство.
Прикачени файлове:
Уведомление по чл. 100ш ЗППЦК
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018