Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Петрол АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-01-2017 10:36:51
  Петрол АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-02-2017г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч", при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 15-02-2017г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 02-03-2017г., при следния дневен ред: 1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева). Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева), което да стане чрез обединяване на 4 (четири) съществуващи към момента акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв. (един лев), в 1 (една) нова акция с номинална стойност от 4 лв. (четири лева). В резултат от увеличаването на номиналната стойност на емитираните акции чрез посочената по-горе процедура по обратен сплит (reverse stock split), броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД, се намалява от 109 249 612 (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет) броя на 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя, като се запазва размерът на капитала на дружеството на 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева). Увеличаването на номиналната стойност на акциите чрез обединяването им и съответно намаляването на общия брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, при запазване на досегашния размер на капитала на дружеството, ще се осъществи съгласно решение на Управителния съвет на „Петрол“ АД от 07.09.2016г. и изложените в него мотиви, описано в писмените материали по т. 1 от дневния ред, и при спазване на изискванията на чл. 110б и чл. 110в от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционери на „Петрол“ АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1 лв. (eдин лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяването им и чиито брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството, е датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите, чиито интереси са засегнати от обединяването на емитираните от „Петрол“ АД акции, ще бъдат компенсирани по предложение на Управителния съвет на „Петрол“ АД съгласно протокол от 07.09.2016г., по следния начин: В случай, че в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по обратен сплит (обединяване) на акции, акционер притежава по-малко от 4 броя акции, акционерът „Перфето Консултинг“ ЕООД, ЕИК 203211691, който е дал предварително съгласие за
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018