Шумен-Табак АД-Шумен
+35954830492
Регистрирани емисии:

SHTB

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен-9700
гр.Шумен, бул."Мадара"№ 38
телефон: +35954830492
факс: +35954830491
емейл: shoumenbt@mbox.contact.bg

Капитал:

429 992 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Маргарита Николаева Тодорова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 104 хил. лв.
Нетна печалба: -402 хил. лв.
Общо активи: 3 163 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -386.54 %
Възвращаемост на активите: -12.71 %
Възвращаемост на собствения капитал: -2 871.43 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.01.2021 15:08:12