Бряст-Д АД-Добрич
www.bryast.com
Регистрирани емисии: - 7B5
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 3109 - Производство на други мебели
Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Поп Богомил"6
телефон: +058601543
факс: +058601544
емейл: office@bryast.com

Капитал: 400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Янка Добромирова Стефанова-Гюрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 923 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 1798 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 13:19:59