Етропал АД-Етрополе
www.etropalbg.com
Регистрирани емисии:

ETR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3250 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2180
бул."Руски" 191
телефон: +3597203422
факс: +3597207098
емейл: etropal2002@yahoo.com

Капитал:

5 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 520 хил. лв.
Нетна печалба: -476 хил. лв.
Общо активи: 17 111 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -18.89 %
Възвращаемост на активите: -2.78 %
Възвращаемост на собствения капитал: -5.79 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.08.2022 13:24:28