Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии:

TOPL

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4778 - Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде

Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал:

5 416 829 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Чонка Ганева Нейкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2022г. , публикуван на 23.03.2023 15:58:34