Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии:

TOPL

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4778 - Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде

Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал:

5 416 829 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Чонка Ганева Нейкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 106 411 хил. лв.
Нетна печалба: -6 348 хил. лв.
Общо активи: 115 772 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -5.97 %
Възвращаемост на активите: -5.48 %
Възвращаемост на собствения капитал: -7.84 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 27.07.2023 08:39:41