Булгартабак-холдинг АД-София
www.bulgartabac.bg
Регистрирани емисии:

BTH

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1200 - Производство на тютюневи изделия

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1000
ул. "Граф Игнатиев" 62
телефон: +0035929306803;+0035929306805
факс: +0035929306830
емейл: info@bulgartabac.bg

Капитал:

7 367 222 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Стратия Димитров Стратиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 160 102 хил. лв.
Нетна печалба: 5 907 хил. лв.
Общо активи: 646 412 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.69 %
Възвращаемост на активите: 0.91 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.73 %

* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.12.2021 20:08:21