Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 499 хил. лв.
Нетна печалба 149 хил. лв.
Общо активи 12062 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 29.86 %
Възвращаемост на активите 1.24 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.29 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 24.10.2019 10:57:36