Светлина АД-Сливен
Регистрирани емисии: - 3LX
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал: 442360
Директор за връзки с инвеститорите:
Савка Желева Атанасова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 505 хил. лв.
Нетна печалба 98 хил. лв.
Общо активи 11740 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.41 %
Възвращаемост на активите 0.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.88 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 27.10.2017 12:02:35