Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии:

BRP

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5040 - Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал:

35 708 674 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Георги Йорданов Неделчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 13 218 хил. лв.
Нетна печалба: 2 844 хил. лв.
Общо активи: 89 476 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 21.52 %
Възвращаемост на активите: 3.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.72 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.11.2021 16:51:34