Източна газова компания ЕАД-София
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4730 - Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899995328
факс:
емейл: eastgascompany@abv.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -116 хил. лв.
Общо активи: 686 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -16.91 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.41 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.07.2021 14:12:23