Грийн Таун Проджектс АД-София
Регистрирани емисии:

GTP

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6832 - Управление на недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1142
ул. Проф. Никола Михайлов 6, ет.4
телефон: +359882525700
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал:

4 059 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Румен Валери Панайотов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2022г. , публикуван на 27.03.2023 13:10:19