Алтерко АД-София
Регистрирани емисии:

A4L

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал:

17 999 999 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Деница Валериева Стефанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 17 202 хил. лв.
Нетна печалба: 3 909 хил. лв.
Общо активи: 75 646 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 22.72 %
Възвращаемост на активите: 5.17 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.64 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 22:19:03