Алтерко АД-София
Регистрирани емисии:

A4L

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6499 - Предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал:

17 999 999 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Деница Валериева Стефанова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 38 561 хил. лв.
Нетна печалба: 10 046 хил. лв.
Общо активи: 70 750 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 26.05 %
Възвращаемост на активите: 14.20 %
Възвращаемост на собствения капитал: 55.85 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 25.11.2021 21:35:01