Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал:

675 222 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Тереза Владимирова Трифонова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 196 хил. лв.
Нетна печалба: -160 хил. лв.
Общо активи: 9 924 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -81.63 %
Възвращаемост на активите: -1.61 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.65 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 18:23:50