Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал:

675 222 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Тереза Владимирова Трифонова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 98 хил. лв.
Нетна печалба: 20 хил. лв.
Общо активи: 10 425 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 20.41 %
Възвращаемост на активите: 0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.20 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.08.2022 17:49:18