БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 469 хил. лв.
Нетна печалба 129 хил. лв.
Общо активи 51061 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 27.51 %
Възвращаемост на активите 0.25 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.25 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 14:45:43