БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 29332 хил. лв.
Нетна печалба 1295 хил. лв.
Общо активи 114752 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.41 %
Възвращаемост на активите 1.13 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.91 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.08.2019 13:02:53