Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии:

BREF

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал:

34 641 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Кирилов Георгиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на дружества със специална инвестиционна цел – формат ESEF за на 2021г. , публикуван на 20.05.2022 15:30:45