Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии:

BREF

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16
телефон: +35929809309
факс:
емейл: bref@brefbg.com

Капитал:

34 641 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Кирилов Трайчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 326 хил. лв.
Нетна печалба: 1 461 хил. лв.
Общо активи: 156 783 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 33.77 %
Възвращаемост на активите: 0.93 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.24 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 31.07.2023 18:27:17