Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
www.brefbg.com
Регистрирани емисии:

BREF

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. София - 1113
район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1
телефон: +35929886340
факс: +35929379877
емейл: bref@brefbg.com

Капитал:

34 641 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Кирилов Георгиев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 20 925 хил. лв.
Нетна печалба: 5 220 хил. лв.
Общо активи: 151 473 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 24.95 %
Възвращаемост на активите: 3.45 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.63 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 31.10.2022 17:06:57