ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
www.bacb.bg
Регистрирани емисии:

BACB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6419 - Друго парично посредничество

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. "Славянска" 2
телефон: +35929658377
факс: +35929445010
емейл: ir@bacb.bg

Капитал:

24 691 313 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Любомиров Николов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на банка за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 02.05.2023 14:26:08