Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - 5SR
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 175138 хил. лв.
Нетна печалба 6196 хил. лв.
Общо активи 224707 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.54 %
Възвращаемост на активите 2.76 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.23 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 26.11.2019 11:50:44