Мел инвест холдинг АД-София
www.melinvest.bg
Регистрирани емисии:

MELH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ-1606
БУЛ.ГЕН. ТОТЛЕБЕН 85-87
телефон: +35928052020; +35928052018
факс: +35928052030
емейл: office@melinvest.bg

Капитал:

3 641 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Наталия Валентинова Денчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2022г. , публикуван на 28.03.2023 11:43:38