Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии: - TFVA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал: 3011000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9513 хил. лв.
Нетна печалба -90 хил. лв.
Общо активи 27424 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.95 %
Възвращаемост на активите -0.33 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.86 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 19.08.2019 09:37:55