Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии: - TFVA
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал: 3011000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14619 хил. лв.
Нетна печалба 1907 хил. лв.
Общо активи 34343 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.04 %
Възвращаемост на активите 5.55 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 15.11.2019 16:07:01