Астера I ЕАД-Варна
Регистрирани емисии: - 7A3S
Сектор по КИД-2008: Култура, спорт и развлечения
Клас по КИД-2008: 9200 - Организиране на хазартни игри
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
к.к. Св.Св.Константин и Елена, административна сграда
телефон: +359889299005
факс:
емейл: m.ivanova@asterahotel.com

Капитал: 1400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2111 хил. лв.
Нетна печалба -797 хил. лв.
Общо активи 21680 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -37.75 %
Възвращаемост на активите -3.68 %
Възвращаемост на собствения капитал -13.91 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 01.04.2021 00:51:01