Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии:

7A3S

Сектор по КИД-2008:

Култура, спорт и развлечения

Клас по КИД-2008:

9200 - Организиране на хазартни игри

Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
к.к. Св.Св. Константин и Елена, административна сграда
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал:

1 120 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 716 хил. лв.
Нетна печалба: -665 хил. лв.
Общо активи: 21 657 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -92.88 %
Възвращаемост на активите: -3.07 %
Възвращаемост на собствения капитал: -16.36 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.07.2021 16:13:47