Астера I ЕАД-Варна
Регистрирани емисии: - 7A3S
Сектор по КИД-2008: Култура, спорт и развлечения
Клас по КИД-2008: 9200 - Организиране на хазартни игри
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
к.к. Св.Св.Константин и Елена, административна сграда
телефон: +359889299005
факс:
емейл: m.ivanova@asterahotel.com

Капитал: 1400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1917 хил. лв.
Нетна печалба -538 хил. лв.
Общо активи 22208 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -28.06 %
Възвращаемост на активите -2.42 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 16:33:12