Астера I ЕАД-Варна
www.asterahotel.com
Регистрирани емисии: - 7A3S
Сектор по КИД-2008: Култура, спорт и развлечения
Клас по КИД-2008: 9200 - Организиране на хазартни игри
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, АДМ. СГРАДА
телефон: +359889299005
факс:
емейл: r.kovacheva@asterahotel.com

Капитал: 1400000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 59 хил. лв.
Нетна печалба -889 хил. лв.
Общо активи 22108 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1 506.78 %
Възвращаемост на активите -4.02 %
Възвращаемост на собствения капитал -15.79 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.09.2020 14:14:50