Металопак АД-Карнобат
Регистрирани емисии:

METK

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2591 - Производство на варели и подобни съдове от стомана

Адрес:

Адрес на управление:
КАРНОБАТ, 8400
КАРНОБАТ, ИНД.ЗОНА
телефон: +0559 22110
факс: +22110
емейл: metalopak@dir.bg

Капитал:

80 638 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселина Тодорова Гроздева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2022г. , публикуван на 27.03.2023 16:24:42