Ямболен АД-Ямбол
Регистрирани емисии:

YAMB

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2562 - Механично обработване на метал

Адрес:

Адрес на управление:
8600
ул.Ямболен № 35
телефон: +35946661366
факс: +35946661352
емейл: yambоlen@mbox.is-bg.net

Капитал:

1 222 299 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дойка Донева Червенкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 995 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 17 346 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.07.2022 09:09:45