Ямболен АД-Ямбол
Регистрирани емисии: - 3YN
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
8600
ул.Ямболен № 35
телефон: +35946661366
факс: +35946661352
емейл: yambоlen@mbox.is-bg.net

Капитал: 1222299
Директор за връзки с инвеститорите:
Дойка Донева Червенкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1673 хил. лв.
Нетна печалба 45 хил. лв.
Общо активи 10611 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.69 %
Възвращаемост на активите 0.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 19.57 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 10.06.2019 14:47:42