Ямболен АД-Ямбол
Регистрирани емисии: - 3YN
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
8600
ул.Ямболен № 35
телефон: +35946661366
факс: +35946661352
емейл: yambоlen@mbox.is-bg.net

Капитал: 1222299
Директор за връзки с инвеститорите:
Дойка Донева Червенкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1034 хил. лв.
Нетна печалба 374 хил. лв.
Общо активи 10941 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 36.17 %
Възвращаемост на активите 3.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 61.92 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 24.10.2019 13:18:22