Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
www.hes-co.com
Регистрирани емисии:

HES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Адрес:

Адрес на управление:
ЯМБОЛ 8600
ул. Пирин № 1
телефон: +359-46-661464
факс: +359-46-661456
емейл: info@hes-co.com

Капитал:

18 193 752 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 23 576 хил. лв.
Нетна печалба: 2 732 хил. лв.
Общо активи: 61 411 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.59 %
Възвращаемост на активите: 4.45 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.76 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 20.04.2022 12:17:20