Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии:

LAV

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2042 - Производство на парфюми и тоалетни продукти

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал:

9 919 410 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Таня Иванова Петрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 591 хил. лв.
Нетна печалба: 900 хил. лв.
Общо активи: 33 512 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.38 %
Възвращаемост на активите: 2.69 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.79 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 27.08.2021 11:21:13