Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии:

LAV

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2042 - Производство на парфюми и тоалетни продукти

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал:

9 919 410 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Таня Иванова Петрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 10 606 хил. лв.
Нетна печалба: 927 хил. лв.
Общо активи: 34 059 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 8.74 %
Възвращаемост на активите: 2.72 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.73 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.08.2022 15:28:50