Шумен-Табак АД-Шумен
+35954830492
Регистрирани емисии: - 3JZ
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен-9700
гр.Шумен, бул."Мадара"№ 38
телефон: +35954830492
факс: +35954830491
емейл: shoumenbt@mbox.contact.bg

Капитал: 429992
Директор за връзки с инвеститорите:
Маргарита Николаева Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 172 хил. лв.
Нетна печалба -305 хил. лв.
Общо активи 3469 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -177.33 %
Възвращаемост на активите -8.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 49.76 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 22:51:49