Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии:

ALCM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2442 - Производство на алуминий

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал:

17 952 959 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Константинов Станчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 586 665 хил. лв.
Нетна печалба: 34 024 хил. лв.
Общо активи: 455 260 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.80 %
Възвращаемост на активите: 7.47 %
Възвращаемост на собствения капитал: 14.41 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.11.2022 11:44:29