Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии:

ALCM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2442 - Производство на алуминий

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал:

17 952 959 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Константинов Станчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 139 031 хил. лв.
Нетна печалба: 2 340 хил. лв.
Общо активи: 487 299 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.68 %
Възвращаемост на активите: 0.48 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.74 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.05.2023 15:44:57