Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов Станчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 286807 хил. лв.
Нетна печалба 12012 хил. лв.
Общо активи 342782 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.19 %
Възвращаемост на активите 3.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.75 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 14:22:32