Неохим АД-Димитровград
www.neochim.bg
Регистрирани емисии:

NEOH

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2015 - Производство на азотни съединения и торове

Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6403
Ул.Химкомбинатска 3
телефон: +359 391 65 205
факс: +359 391 60 555
емейл: neochim@neochim.bg

Капитал:

2 654 358 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Дочев Ганев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 646 628 хил. лв.
Нетна печалба: 79 646 хил. лв.
Общо активи: 230 264 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 12.32 %
Възвращаемост на активите: 34.59 %
Възвращаемост на собствения капитал: 38.36 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.01.2023 13:59:48