Неохим АД-Димитровград
www.neochim.bg
Регистрирани емисии:

NEOH

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2015 - Производство на азотни съединения и торове

Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6403
Ул.Химкомбинатска 3
телефон: +359 391 65 205
факс: +359 391 60 555
емейл: neochim@neochim.bg

Капитал:

2 654 358 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Диана Иванова Димитрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 148 262 хил. лв.
Нетна печалба: -23 548 хил. лв.
Общо активи: 190 470 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -15.88 %
Възвращаемост на активите: -12.36 %
Възвращаемост на собствения капитал: -14.39 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.08.2023 17:17:04