Албена АД-к.к. Албена
www.albena.bg
Регистрирани емисии: - 6AB
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
к.к. Албена - 9620
Административна сграда
телефон: +35957962093
факс: +35957963647
емейл: dvi@albena.bg

Капитал: 4273126
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 100435 хил. лв.
Нетна печалба 10985 хил. лв.
Общо активи 579921 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.94 %
Възвращаемост на активите 1.89 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.33 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 15.04.2019 16:20:00