Бряст-Д АД-Добрич
www.bryast.com
Регистрирани емисии:

BRST

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3109 - Производство на други мебели

Адрес:

Адрес на управление:
Добрич-9300
ул."Поп Богомил"6
телефон: +058601543
факс: +058601544
емейл: office@bryast.com

Капитал:

400 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Янка Добромирова Стефанова-Гюрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 536 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 1 203 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 16:13:29