Катекс АД-Казанлък
Регистрирани емисии:

KTEX

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1320 - Производство на тъкани

Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък-6100
ул."М.Стайнов" №4
телефон: +35943162390
факс: +35943163054
емейл: grozevas@katex.com

Капитал:

2 443 639 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

МАРИЯ ЦОНЕВА ЦОНЕВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 775 хил. лв.
Нетна печалба: 1 911 хил. лв.
Общо активи: 31 343 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 68.86 %
Възвращаемост на активите: 6.10 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.11 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 19:01:16