Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии: - 3TV
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал: 5416829
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева Коцова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 157903 хил. лв.
Нетна печалба -3137 хил. лв.
Общо активи 173125 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.99 %
Възвращаемост на активите -1.81 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.74 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 14:55:22