Топливо АД-София
www.toplivo.bg
Регистрирани емисии: - 3TV
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
ул.Солунска № 2
телефон: +3592 9877655
факс: +3592 9885578
емейл: toplivo@toplivo.net

Капитал: 5416829
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Ганчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 154258 хил. лв.
Нетна печалба -3461 хил. лв.
Общо активи 185743 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2.24 %
Възвращаемост на активите -1.86 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 20.11.2017 11:19:20