Енергоремонт Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 6EG
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1202
ул.КОЗЛОДУЙ №14
телефон: +359 2 8133577
факс:
емейл:

Капитал: 19213700
Директор за връзки с инвеститорите:
ДАНИЕЛА ЛАЛЕВА ВАСИЛЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 40349 хил. лв.
Нетна печалба -7135 хил. лв.
Общо активи 54387 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -17.68 %
Възвращаемост на активите -13.12 %
Възвращаемост на собствения капитал -68.98 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 11:50:00