Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17689 хил. лв.
Нетна печалба 344 хил. лв.
Общо активи 19932 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.94 %
Възвращаемост на активите 1.73 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2016г. , публикуван на 01.02.2017 17:37:27