Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8953 хил. лв.
Нетна печалба 252 хил. лв.
Общо активи 21305 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.81 %
Възвращаемост на активите 1.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.36 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 11:35:48