Унифарм АД-София
Регистрирани емисии: - 59X
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
Трайко Станоев 3
телефон: +359 2 9700310
факс:
емейл:

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4658 хил. лв.
Нетна печалба 351 хил. лв.
Общо активи 20566 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.54 %
Възвращаемост на активите 1.71 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.99 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 02.05.2017 11:25:14