Петрол АД-София
www.petrol.bg
Регистрирани емисии: - 5PET
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Черни връх 43
телефон: +4960300
факс: +4960296
емейл: delovodstvo@petrol.bg

Капитал: 109249612
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 537924 хил. лв.
Нетна печалба 58560 хил. лв.
Общо активи 134718 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 10.89 %
Възвращаемост на активите 43.47 %
Възвращаемост на собствения капитал 240.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 01.03.2019 12:04:24