Петрол АД-София
www.petrol.bg
Регистрирани емисии:

PET

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4730 - Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали

Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Черни връх 43
телефон: +4960300
факс: +4960296
емейл: delovodstvo@petrol.bg

Капитал:

109 249 612 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 369 749 хил. лв.
Нетна печалба: -15 хил. лв.
Общо активи: 159 420 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -0.01 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.05 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.11.2021 15:53:19