Петрол АД-София
www.petrol.bg
Регистрирани емисии: - 5PET
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Черни връх 43
телефон: +4960300
факс: +4960296
емейл: delovodstvo@petrol.bg

Капитал: 109249612
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 403710 хил. лв.
Нетна печалба 60994 хил. лв.
Общо активи 140796 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.11 %
Възвращаемост на активите 43.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 227.40 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 13:14:15