Български енергиен холдинг ЕАД-София
www.bgenh.com
Регистрирани емисии: - 04HA
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Веслец 16
телефон: +35929263800
факс:
емейл:

Капитал: 600000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
*