Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии: - 4DE
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1393 - Производство на килими и текстилни подови настилки
Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал: 15041610
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Кондева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 857 хил. лв.
Нетна печалба 23 хил. лв.
Общо активи 19563 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.68 %
Възвращаемост на активите 0.12 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.12 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.05.2020 12:56:50