Декотекс АД-Сливен
www.decotex.org
Регистрирани емисии:

DEX

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1393 - Производство на килими и текстилни подови настилки

Адрес:

Адрес на управление:
Сливен 8800
бул."Хаджи Димитър" 42
телефон: +35944623775
факс: +35944662591
емейл: decotex@decotex.org

Капитал:

15 041 610 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петя Кондева Роева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 301 хил. лв.
Нетна печалба: 692 хил. лв.
Общо активи: 22 450 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 16.09 %
Възвращаемост на активите: 3.08 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.50 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.01.2023 12:40:07