Фазерлес АД-Силистра
www.fazerles.com
Регистрирани емисии:

FZLS

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1621 - Производство на фурнир и дървесни плочи

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Силистра 7500
Промишлена зона "Запад"
телефон: +359 86 819 206
факс:
емейл: info@fazerles.com

Капитал:

515 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мирослава Маринова Дюзова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 25 709 хил. лв.
Нетна печалба: 1 071 хил. лв.
Общо активи: 24 857 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.17 %
Възвращаемост на активите: 4.31 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.86 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 16:14:28