Фазерлес АД-Силистра
http://www.fazerles.com
Регистрирани емисии: - 4F6
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Силистра - 7500
Западна индустриална зона
телефон: +359 86 819 207
факс: +359 86 819 210
емейл: fazerles@infotel.bg

Капитал: 515000
Директор за връзки с инвеститорите:
Мирослава Маринова Дюзова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8012 хил. лв.
Нетна печалба -63 хил. лв.
Общо активи 23059 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.79 %
Възвращаемост на активите -0.27 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.29 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 04.10.2019 12:03:26