Фазерлес АД-Силистра
http://www.fazerles.com
Регистрирани емисии: - 4F6
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1621 - Производство на фурнир и дървесни плочи
Адрес:

Адрес на управление:
Силистра - 7500
Западна индустриална зона
телефон: +359 86 819 207
факс: +359 86 819 210
емейл: fazerles@infotel.bg

Капитал: 515000
Директор за връзки с инвеститорите:
Мирослава Маринова Дюзова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2423 хил. лв.
Нетна печалба -83 хил. лв.
Общо активи 22536 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.43 %
Възвращаемост на активите -0.37 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.39 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 13.05.2020 16:05:12