Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии:

BRP

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5040 - Товарен транспорт по вътрешни водни пътища

Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал:

35 708 674 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Георги Йорданов Неделчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 328 хил. лв.
Нетна печалба: 90 хил. лв.
Общо активи: 87 546 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 3.87 %
Възвращаемост на активите: 0.10 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.12 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.04.2022 17:36:10