Параходство Българско речно плаване АД-Русе
www.brp.bg
Регистрирани емисии: - 5BR
Сектор по КИД-2008: Транспорт, складиране и пощи
Клас по КИД-2008: 5040 - Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
Адрес:

Адрес на управление:
7000
пл. Отец Паисий 2
телефон: +35982822133
факс: +35982822137
емейл: main@brp.bg

Капитал: 35708674
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Йорданов Неделчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2470 хил. лв.
Нетна печалба 158 хил. лв.
Общо активи 86478 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.40 %
Възвращаемост на активите 0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 14.07.2020 16:00:41