Дружба АД-Разград
www.drouzhba.bg
Регистрирани емисии: - 4DU
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2811 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Адрес:

Адрес на управление:
Разград 7200
ул.Тутракан 4
телефон: +359 84 660688
факс: +359 84 660424
емейл: info@drouzhba.eu

Капитал: 204895
Директор за връзки с инвеститорите:
Десислава Гецова Драганова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5771 хил. лв.
Нетна печалба -1656 хил. лв.
Общо активи 12732 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -28.70 %
Възвращаемост на активите -13.01 %
Възвращаемост на собствения капитал -25.81 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 15.09.2020 09:42:39