Дружба АД-Разград
www.drouzhba.bg
Регистрирани емисии:

DRR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2811 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

Адрес:

Адрес на управление:
Разград 7200
ул.Тутракан 4
телефон: +359 84 660688
факс: +359 84 660424
емейл: info@drouzhba.eu

Капитал:

204 895 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Гецова Драганова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 343 хил. лв.
Нетна печалба: -1 654 хил. лв.
Общо активи: 10 460 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -49.48 %
Възвращаемост на активите: -15.81 %
Възвращаемост на собствения капитал: -85.30 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 14:51:47