Дружба АД-Разград
www.drouzhba.bg
Регистрирани емисии:

DRR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2811 - Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

Адрес:

Адрес на управление:
Разград 7200
ул.Тутракан 4
телефон: +359 84 660688
факс: +359 84 660424
емейл: info@drouzhba.eu

Капитал:

204 895 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Десислава Гецова Драганова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 054 хил. лв.
Нетна печалба: -698 хил. лв.
Общо активи: 10 499 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -66.22 %
Възвращаемост на активите: -6.65 %
Възвращаемост на собствения капитал: -24.11 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 10:24:06